Huom. 1.1.2023 alkaen Helmen alueen sosiaali- ja terveyspalvelut järjestää Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde. 

HUOM! Näitä sivuja ei päivitetä enää 1.1.2023 alkaen. Löydät ajantasaiset tiedot sosiaali- ja terveyspalveluista Pohteen sivuilta:
 Pohde (pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi)

Päätös sosiaalipalvelujen myöntämisestä ja odotusajat

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista eli vanhuspalvelulaki astui voimaan 1.7.2013

Päätös sosiaalipalveluista

Sosiaalipalvelujen myöntämisestä on tehtävä päätös ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun asiaa koskeva kirjallinen tai suullinen hakemus on jätetty. Useimmissa tapauksissa ennen asian ratkaisua iäkkään henkilön palveluntarpeet on selvitetty ja palvelusuunnitelma tehty. Päätös on tehtävä sen jälkeen kun asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot ja selvitykset on saatu.

Päätöstä tehtäessä on otettava huomioon ne periaatteet, joista säädetään lain 13 ja 14 §:ssä. Sosiaalipalvelujen riittävyyden perustana on pidettävä lain 15 § :ssä tarkoitettua palveluntarpeiden selvittämistä sekä palvelusuunnitelmaa, jos se on tehty. Jos päätöksenteossa joudutaan erityisen painavasta syystä poikkeamaan siitä, mitä esimerkiksi palvelusuunnitelmassa on todettu palvelujen riittävyyden osalta, poikkeamisen syy on perusteltua kirjata päätökseen. Iäkkäällä henkilöllä on oikeus saada hänelle myönnetyt muut kuin kiireelliset sosiaalipalvelut ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua päätöksen teosta. Esimerkiksi yksilöityä palveluasumispaikkaa koskeva myönteinen päätös on toteutettava enintään kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä.

Päätös kiireellisistä sosiaalipalveluista

Iäkkään henkilön kiireellisesti tarvitsemista sosiaalipalveluista on tehtävä päätös ja palvelut on järjestettävä viipymättä. Tämän tulee tapahtua siten, ettei iäkkään henkilön oikeus välttämättömään huolenpitoon vaarannu. Tarvittaessa välttämätön huolenpito tulee turvata tilapäisjärjestelyin. Tapauksen kiireellisyydestä riippuen tilanne saattaa edellyttää palvelun järjestämistä välittömästi tai muutaman päivän sisällä.

Kiireellisestä palvelujen tarpeesta on kyse esimerkiksi silloin kun aiemmin itsenäisesti suoriutuneen iäkkään henkilön kunta äkillisesti heikkenee niin, ettei hän enää selviydy ilman apua. Kiireellisiä palveluja voidaan tarvita myös, jos iäkästä henkilö hoitanut omaishoitaja sairastuu tai menehtyy yllättäen ja hoidettava jää ilman tarvitsemaansa hoitoa.

Kiireellisessä tapauksessa ei välttämättä ehditä selvittää palvelujen tarvetta niin perusteellisesti kuin 15 §:ssä säädetään eikä palvelusuunnitelmaa ehkä voida tehdä 16 §:n mukaisesti. Nämä tehtävät tulisi hoitaa mahdollisimman pian sen jälkeen, kun kiireelliset palvelut on saatu järjestetyksi.

Odotusajat iäkkään henkilön sosiaalipalveluihin pääsyyn (26§)

Odotusajalla tarkoitetaan sitä keskimääräistä aikaa, joka on kulunut hakemuksen jättämisestä siihen kun iäkäs henkilö on tosiasiallisesti saanut hakemansa palvelut

Iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut muissa kuin kiireellisissä tilanteissa kolmen kuukauden kuluessa päätöksen teosta.