Huom. 1.1.2023 alkaen Helmen alueen sosiaali- ja terveyspalvelut järjestää Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde. 

HUOM! Näitä sivuja ei päivitetä enää 1.1.2023 alkaen. Löydät ajantasaiset tiedot sosiaali- ja terveyspalveluista Pohteen sivuilta:
 Pohde (pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi)

Vanhusten perhehoito

Perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon, hoivan tai muun ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä perhehoitajan kodissa. Perhehoitajan koti on yksityiskoti. Perhehoito on tarkoitettu henkilöille, joille sen arvioidaan olevan ensisijainen hoitomuoto. Perhehoidon tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle henkilölle mahdollisuus hoitoon perheessä ja läheisiin ihmissuhteisiin sekä edistää hänen perusturvallisuutta, sosiaalista kehitystään ja toimintakyvyn ylläpitoa. Perhehoitoon sijoitettu henkilö saa tarpeittensa mukaisen hoivan ja huolenpidon perheenjäsenenä.

VANHUSTEN PERHEHOIDON MUODOT

Perhehoito perustuu yksilölliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan, ja se voi olla jatkuvaa tai lyhytaikaista.

Jatkuva perhehoito on ympärivuorokautista tai hoitoaika vähintään 8 h/vrk, toistaiseksi voimassaolevaa.

Lyhytaikainen perhehoito on määräaikaista perhehoitoa. Se voi olla ennalta sovittua tai äkilliseen tarpeeseen perustuvaa, ja kestoltaan alle 14 vrk/kk.
Lyhytaikaista perhehoitoa tarjotaan mm.

  •  omaishoidon vapaan järjestelyissä
  •  välimuotoisena palveluna asiakkaan kotiutuessa palveluasumis‐ tai laitoshoidon jaksolta
  •  asiakas ei pärjää kotihoidon palveluiden turvin

Osavuorokautinen perhehoito voi olla osa-aikaista päivähoitoa. joka on kestoltaan alle 8 tuntia/vrk.

VANHUSTEN PERHEHOIDON TOTEUTTAMINEN

Perhehoidon asiakkaaksi haetaan palveluasumisen‐/perhehoidon hakemuslomakkeella, jota saa palveluohjaajilta tai kotihoidon henkilöstöltä. Palveluohjaaja arvioi asiakkaan hoidon ja palvelujen tarpeen sekä soveltuvuuden perhehoitoon yhteistyössä ikäihmisen ja hänen läheistensä kanssa. Perhehoidon myöntämisen perusteena on pääasiassa asiakkaan alentunut toimintakyky, jonka arvioinnissa käytetään apuna mm. RAVA- indeksiä ja MMSE- muistitestiä Perhehoitoa tarjotaan asiakkaalle palvelumuotona silloin, kun se on asiakkaan kannalta perusteltua.

Perhehoidon loputtua asiakas sijoitetaan uudelleen sellaiseen palveluun, joka vastaa hänen tarpeitaan. Perhehoidosta tulevat asiakkaat ovat palveluihin tullessaan samassa asemassa kuin kotoaan tulevat asiakkaat. Perhehoitajan, palveluohjaajan ja omaisten tulee hyvissä ajoin ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin asiakkaan uudelleen sijoittamisessa kun on havaittavissa, että perhehoidosta on tulossa riittämätön palvelumuoto.